ประวัติ

สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเดิมเรียกว่าศูนย์วิทยบริการ “หอสมุด” โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏชัยภูมิจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ นักศึกษาอาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป...

พันธกิจและวัตถุประสงค์

พันธกิจหน่วยงาน 1.พัฒนากระบวนการ ให้บริการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เครือข่ายการเรียนรู้ 2. จัดศูนย์บริการ ด้านไอทีให้สอดคล้องกับหลักสูตรขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น...

บุคลากร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรทั้งหมด แบ่งเป็นบคลากรงานห้องสมุด จำนวน 4 คน และบุคลากรงานคอมพิวเตอร์จำนวน 4 คน...

แหล่งสืบค้นทางวิชาการ

งานวิชาการจะสำเร็จได้ต้องมีแหล่งสืบค้นที่ดี ทางสำนักได้รวบรวมแหล่งสืบค้นที่น่าสนใจไว้หลายที่ลองเข้าไปค้นกันดูเลยค่ะ