นายอดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี

ศูนย์วิทยบริการ ต่อ 210
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ สำนักงาน 115 ห้องซ่อมบำรุง 344