วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งสนับสนุนชั้นนำของชุมชนในการเรียนรู้ วิจัย และนวัตกรรมของท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพด้วยการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพได้มาตรฐานพันธกิจ
1. สนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต
2. สนับสนุนด้านการทำผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
3. ส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน
4. พัฒนาศักยภาพคนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยปรัชญา
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการบริการบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ค่านิยม
Academic Resource Language and Digital.
A = Attitude เจตคติดีในการทำงาน
R = Responsibility มีความรับผิดชอบในหน้าที่
L = Learning Organization เรียนรู้ร่วมกันในองค์กร
D = Development ร่วมใจกันพัฒนา

พันธกิจหน่วยงาน

1. พัฒนากระบวนการ ให้บริการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เครือข่ายการเรียนรู้
2. จัดศูนย์บริการ ด้านไอทีให้สอดคล้องกับหลักสูตรขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการใช้และพัฒนา แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกแบบบูรณาการ
4. ปรับกระบวนทัศน์บุคลากร ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ผู้นำในด้านไอที

วัตถุประสงค์ของส่วนงาน
1. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยให้ตรงตามความต้องการตามหลักสูตร ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในศูนย์วิทยบริการให้สามารถบริการและจัดการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการสารสนเทศแก่บุคคลในมหาวิทยาลัยและชุมชน
5. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาครู เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทางการศึกษา
6. เพื่อพัฒนา สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและบริการวิชาการให้แก่บุคลากรและนักศึกษา
7. เพื่อให้บริการด้านวิชาการและการฝึกอบรมระยะสั้น รวมทั้งให้การบริการเปิดสอนหลักสูตรบูรณาการ(บริการวิชาการทางสังคม กับการต่อยอดสู่อาชีพ)แก่บุคลากรและนักศึกษาหน่วยงานภายในและนอก ตลอดจนบุคคลที่สนใจ