previous arrow
next arrow
Slider
ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดทดสอบวัดสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล ( Digital Literacy ) แก่นักศึกษา โดยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้ ณ ห้องทดสอบ ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ