ช่วยเหลือ

อินเทอร์เน็ต

Wi-Fi ช้ามาก

ปัจจัยที่กระทบกับอัตราการส่งข้อมูลของ Wi-Fi มีอยู่จำนวนมาก การแก้ไขจึงจำเป็นต้องรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง ถ้าสามารถให้ข้อมูลได้ ส่งข้อความไว้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Facebook Page ระบุ วัน เวลา สถานที่ ชื่อ access point ที่เชื่อม เว็บไซต์ หรือบริการที่ใช้แล้วช้า เป็นอย่างน้อยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น

Cloud

สร้างเว็บไซต์ไว้ใน ม.เรา ได้ไหม ?

หน่วยงานภายใน (คณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก โครงการ) สามารถขอใช้บริการ web hosting ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ ส่วนบุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้ Google Sites หรือ Blogger เพื่อสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว

งานคอมพิวเตอร์ มีที่สำรองข้อมูลไหม ?

มีทางเลือกสองทาง

  1. ใช้ Google Drive ข้อมูลจะสำรองที่ Google Cloud ที่มีความน่าเชื่อถือสูงมาก และสามารถใช้งานพื้นที่เก็บได้ไม่จำกัด

บัญชีผู้ใช้งาน

CPRU Authen Account

รหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยตนเองที่ Help Desk ในวันและเวลาทำการเท่านั้น โดยนำบัตรประจำตัวที่ออกโดยมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยตนเองที่ Help Desk ในวันและเวลาทำการเท่านั้น โดยนำบัตรประจำตัวที่ออกโดยมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ

ลืมรหัสผ่าน

ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยตนเองที่ Help Desk ในวันและเวลาทำการเท่านั้น โดยนำบัตรประจำตัวที่ออกโดยมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ

E-Mail มหาวิทยาลัย

CPRU Mail Account

@cpru.ac.th

เปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าหน้าเว็บเปลี่ยนรหัสผ่าน Mail@CPRU/google

ลืมรหัสผ่าน

ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยตนเองที่ Help Desk ในวันและเวลาทำการเท่านั้น โดยนำบัตรประจำตัวที่ออกโดยมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ

เข้าเมลไม่ได้

ปัญหาอาจจะเกิดจาก Google ระงับการใช้งาน mail account อัตโนมัติเนื่องจากตรวจพบกิจกรรมที่ผิดปกติ สาเหตุมักจะมาจากคอมพิวเตอร์ติดไวรัสและใช้ช่องทางเมลในการส่งเมลไม่พึงประสงค์ออกไปรบกวนผู้ใช้ที่อื่นๆ เป็นจำนวนมาก ให้ดำเนินการดังนี้

  1. เปลี่ยนรหัสผ่านที่  Mail@CPRU/google
  2. ใช้โปรแกรม Anti Virus ตรวจหาและทำลายไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่
  3. ติดต่อ Help Desk ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปิดการใช้งาน mail account อีกครั้ง

E-learning (googlecassroom)

การเข้าใช้งาน googleclassroom ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ บุคคลากร อาจารย์ต้อง ต้องสมัคร CPRU Mail Account แล้วนำ CPRU Mail Account เข้าใช้งาน

อื่นๆ