ประวัติสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเดิมเรียกว่าศูนย์วิทยบริการ “หอสมุด” โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏชัยภูมิจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ นักศึกษาอาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป1ได้ใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้บริการการศึกษาด้วยตนเองและการศึกษาตลอดชีวิตเปิดให้บริการ     ครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2542 พร้อมกับการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกของสถาบันราชภัฏชัยภูมิโดยได้อาศัยอาคารเรียนรวม อาคาร 2 ห้อง 204 (อาคารเรียนชั่วคราว) เป็นสถานที่ดำเนินการต่อมาเมื่อมีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นทำให้สถานที่ภายในหอสมุดคับแคบไม่สะดวกต่อการให้บริการดังนั้นในปีพ.ศ. 2544 จึงได้ย้ายสถานที่ดำเนินการไปอยู่สถานที่แห่งใหม่เป็นอาคารเอกเทศ 1 ชั้นใช้ชื่อว่าอาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคารชั่วคราว) ให้ครูอาจารย์นักศึกษาและบุคคลภายนอก ได้ใช้บริการทั้งนี้ศูนย์วิทยบริการได้นำระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey  Decimal Classification) มาใช้ในการจัดเก็บวัสดุสารนิเทศในศูนย์วิทยบริการซึ่งใช้ตัวเลขอารบิกแทนเนื้อหาของหนังสือซึ่งเริ่มหนังสือในหมวด 000 – 900 ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บวัสดุสารนิเทศโดยปีพ.ศ. 2544 ได้นำระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ(Library 2001) มาให้บริการสืบค้นข้อมูลและบริการยืม–คืนผ่านระบบบาร์โค้ดในปีพ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยบริการ ได้ย้ายสถานที่ดำเนินการจากอาคารศูนย์วิทยบริการหลังเก่า (อาคารชั่วคราว) ไปที่อาคารหลังใหม่ คืออาคารบรรณราชนครินทร์เป็นอาคารขนาด 5 ชั้นและเปิดให้บริการที่ชั้น 2 ของอาคารในช่วงเวลาดังกล่าว สถาบันราชภัฏชัยภูมิ ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารภายในมหาวิทยาลัยใหม่ ทำให้ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่โดยใช้ชื่อว่า“กองวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ซึ่งมีโครงสร้างภายในเปลี่ยนไปด้วยนั่นคือ กองวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีงานที่ต้องรับผิดชอบจากเดิม คืองานหอสมุดให้รวมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เข้าไปด้วยซึ่งเป็นรูปแบบสากลที่ใช้โครงสร้างลักษณะนี้ กับการเป็นมหาวิทยาลัยโดยงานไอทีนั้นก็จะมีรายละเอียดย่อยลงไปก็คืองานห้องปฏิบัติการสารสนเทศงานบริการเครือข่ายของมหาวิทยาลัยงานพัฒนาและให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของมหาวิทยาลัย งานสนับสนุนการเรียนการสอนงานการผลิตสื่อ  เป็นต้น ในปี 2551 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่เดิมชื่อว่า “กองวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ” เปลี่ยนเป็น“สำนักวิทยบริการ” จนถึงปัจจุบัน

ในการย้ายเข้าอยู่อาคารหลังใหม่ต้องใช้เวลาในการจัดเก็บขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์หนังสือและสื่อต่างๆค่อนข้างนานพอสมควร (มิถุนายน – สิงหาคม 2548) ประกอบกับบุคลากรมีน้อยหลังจากนั้นจึงได้เริ่มให้บริการตามปกติและเนื่องจากเป็นอาคารที่พึ่งสร้างเสร็จใหม่จึงยังไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้ ปีงบประมาณ  2548 กองวิทยบริการได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (งบประมาณแผ่นดิน ปีพ.ศ 2548) ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อระบบโปรแกรมห้องสมุดระบบอัตโนมัติ( นวสาร ), ประตูควบคุมทางเข้า-ออกและระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายความเร็วสูงเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานไอทีของมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยครุภัณฑ์อื่นๆอีกจำนวนหลายรายการนอกจากนี้ สำนักวิทยบริการ (หอสมุด) เดิมกองวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ ตามความต้องการและเปิดโอกาสให้บุคลากรสำนักวิทยบริการทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมประชุมสัมมนาในงานที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดเช่น งานบริการฐานข้อมูล โครงการห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (ThaiLIS) การจัดเก็บเอกสาร งานวิจัยวิทยานิพนธ์บทความทางวิชาการและหนังสือหายากตามนโยบายของสกอ. อาจารย์นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นฐานข้อมูล หนังสือจากโปรแกรมห้องสมุดระบบอัตโนมัติฐานข้อมูลหนังสืองานวิจัยบทความวารสาร      จากต่างประเทศและฐานข้อมูล Metadata  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บเอกสาร 4 ประเภทคืองานวิจัย, วิทยานิพนธ์,บทความจากวารสารและหนังสือหายากได้ที่ศูนย์วิทยบริการ หรือที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยhttp://www.cpru.ac.thแล้วเข้าไปที่ลิ้งค์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ