1.ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

พันธกิจ : สนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่1 : สนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิตอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยหลากหลายให้เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ :
1. พัฒนาระบบ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกสาขาวิชาในทุกรูปแบบ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล
4. พัฒนาศักยภาพบัณฑิต ด้านเทคโนโลยี ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน และนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. ทดสอบมาตรฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีพันธกิจ : สนับสนุนด้านการทำผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : จัดหาและสนับสนุนองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ : เป็นศูนย์กลางรวบรวมความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และด้านนวัตกรรม ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชน
กลยุทธ์ :
1. พัฒนาและปรับปรุงการจัดการองค์ความรู้ด้านวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อตอบสนองการจัดการองค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือ เพื่อพัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. สนับสนุนให้เกิดการวิจัย พัฒนาผลงานวิชาการ และนวัตกรรม
5. ส่งเสริมและการบูรณาการการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนพันธกิจ : ส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและบริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยี แก่สังคมและชุมชน
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งบริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ :
1. พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการต่อสังคมและชุมชน
2. พัฒนาศูนย์ข้อมูล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและพร้อมให้บริการ
3. สร้างเครือข่ายองค์ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่น เพื่อให้บริการสังคมและชุมชน

พันธกิจ : พัฒนาศักยภาพคนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับคุณภาพคน ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
เป้าประสงค์ : เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด ทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ :
1. สร้างเครือข่ายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจ สนับสนุนขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจ : พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย
เป้าประสงค์ : เป็นศูนย์กลางในการบริการทรัพยากรสารสนเทศ สู่การเรียนรู้ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
กลยุทธ์ :
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
3. จัดหาระบบสืบค้นฐานข้อมูลวิจัย และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ
4. สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
5. เป็นแหล่งสร้างสรรค์และเผยแพร่นวัตกรรมสู่การเรียนรู้ภายในองค์กรสู่ชุมชน
6. กำหนดและพัฒนาแผนสำรองฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดความเสียหายและการบำรุงรักษาที่ชัดเจน

การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดแข็ง
1. มีเส้นทางในการรับส่งสัญญาณ Internet จากส่วนกลางที่พร้อมเพื่อรองรับการพัฒนา
2. เป็นหน่วยงานเดียวในจังหวัดชัยภูมิที่ให้บริการระบบฐานข้อมูลต่างประเทศ
3. เป็นศูนย์กลางในการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ
จุดอ่อน
1. งบประมาณไม่เพียงพอ
2. อาคารสถานที่ตั้งไม่เหมาะสม ห้องปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ในการให้บริการวิชาการไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
3. ขาดบุคลากรเฉพาะทาง
4. ทรัพยากรสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล้าสมัย
5. โครงสร้างหน่วยงานไม่ชัดเจน
6. ขาดความร่วมมือและการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก