อาคารบรรณราชนครินทร์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

โทร 044-815111 สำนักงาน ต่อ 3200

โทร 044-815111 ฝ่ายซ่อมบำรุง ต่อ 3201