ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อภินันท์ธนากร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
อาจารย์ ดร.กุลวดี คตชนะเลขา
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
นายภัครพล อาจอาษา
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

นางสาวณภัสวรรณ ประกอบดี
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
Tel : 090-3696454
Line ID : kungking0307252

งานวิทยบริการ


นางสาวมนภร รอดสอาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุพรรษา ผาจวง
บรรณารักษ์

นางสาวณิชาดา แซ่ลือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 086-3766981
Line ID : Monnaporn22
Tel : 086-2592689
Line ID : supansa.pj
Tel : 096-8755808
Line ID : 096-8755808

งานคอมพิวเตอร์


นายศราวุฒิ เกิดถาวร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางกาญจณศิริ อันภักดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสุชาติ พงษ์สุพรรณ์
เจ้าหน้าที่สัญญาจ้าง
Tel : 098-5865881
Line ID : 098-5865881
Tel : 080-4743629
Line ID : 080-4743629
Tel : 065-3269800
Line ID : 065-3269800

งานโสตทัศนูปกรณ์


นายจันทร์ทอน ดวงแก้ว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายเมชิน ทองน้อย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายสมบัติ เอี่ยมสำอางค์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 087-9765232
Line ID : tohndk5232
Tel : 061-0659184
Line ID : machinecom
Tel : 086-2211950
Line ID:0862211950tun

นายกานต์ แสนยาโต
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 093-5263890
Line ID : kanpojaipam2521