ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อภินันท์ธนากร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
อาจารย์ ดร.กุลวดี คตชนะเลขา
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
นายภัครพล อาจอาษา
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
Tel : 090-3696454
Line ID : kungking0307252

งานวิทยบริการ

Tel : 086-3766981
Line ID : Monnaporn22

Tel : 086-2592689
Line ID : supansa.pj

Tel : 096-8755808
Line ID : 096-8755808

งานคอมพิวเตอร์

Tel : 098-5865881
Line ID : 098-5865881
Tel : 080-4743629
Line ID : 080-4743629
Tel : 065-3269800
Line ID : 065-3269800

งานโสตทัศนูปกรณ์

Tel : 087-9765232
Line ID : tohndk5232
Tel : 061-0659184
Line ID : machinecom
Tel : 086-2211950
Line ID : 0862211950tun
Tel : 093-5263890
Line ID : kanpojaipam2521

งานเผยแพร่และบริการวิชาการ

Tel : 086-4516205
Line ID : lookmawnoi1983