ประวัติความเป็นมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ     

          มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเดิมทีที่ก่อตั้งใช้ชื่อว่า โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏชัยภูมิ ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ บนเขาสระหงส์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย หมู่บ้านนาฝาย และหมู่บ้านห้วยชัน ตำบล-นาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การก่อตั้งมหาวิทยาลัย ได้เปิดให้มีการก่อตั้งห้องสมุดควบคู่ไปด้วย ในปี พ.ศ. 2542 โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์วิทยบริการ ณ อาคาร 2 ห้อง 204 ( อาคารเรียนชั่วคราว ) ปี พ.ศ. 2544 ได้ย้ายห้องสมุดไป ณ อาคารเอกเทศ 1 ใช้ชื่อว่า อาคารศูนย์วิทยบริการ และปี พ.ศ. 2548 ได้ย้ายห้องสมุดมาเป็นการถาวร ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ซึ่งเป็นอาคารสูง 5 ชั้น ให้บริการเพียงชั้น 2 จนถึงปัจจุบัน                   

          โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey  Decimal Classification) ในการบริหารจัดการได้มีการนำระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ ปี พ.ศ. 2544 ใช้ระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ( Library 2001)  ปี พ.ศ. 2548 ) ใช้ระบบโปรแกรมห้องสมุดระบบอัตโนมัติ ( นวสาร ) และในปี พ.ศ. 2560 ใช้ระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ( Walai autolib 2.0 ) ประมาณต้นปี พ.ศ. 2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ตามโครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วย งานห้องสมุด งานคอมพิวเตอร์ และงานโสตทัศนูปกรณ์ โดยปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นผู้บริหาร ภายใต้การควบคุมดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ