ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

Main Album » ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *