ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

Main Album » ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *