วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วิสัยทัศน์

          เป็นแหล่งสนับสนุนชั้นนำของชุมชนในการเรียนรู้ วิจัย และนวัตกรรมของท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพด้วยภาษา บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ปรัชญา

          ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการบริการบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

1. สนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต

2. สนับสนุนด้านการทำผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม

3. ส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน

4. พัฒนาศักยภาพคนในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

5. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย