แบบใบลาพักผ่อน

แบบใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลาอุปสมบท/ลากิจส่วนตัว

แบบไปราชการโดยไม่เบิก

แบบยกเลิกวันลา

แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่ทำงาน

แบบฟอร์มขอส่งข้อมูลข่าวสารลงบนเว็บไซต์

แบบฟอร์มขอคำแนะนำและแก้ปัญหาระบบ 

แบบฟอร์มการขอใช้บริการระบบยืนยันตัวตน (Authentication)

แบบคําร้องขอใช้บริการ E-Mail ภายใต้โดเมนเนม @cpru.ac.th

แบบคําร้องขอรีเซตรหัสผ่าน E-Mail ภายใต้โดเมนเนม @cpru.ac.th

ใบขอซื้อขอจ้าง

คู่มือการใช้งาน-CPRU-SMART-LOGIN-สำหรับ-Windows-788.1

คู่มือการใช้งานเครือข่ายไร้สาย-CPRU-SMART-LOGIN-IOS

แบบขออนญาตใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ สื่อโสตทัศน์ และโสตทัศนวัสดุ