หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ โดยตัวชี้วัดที่ 9 ระบุตัวชี้วัด ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิตัล ค่าเป้าหมายร้อยละ 75 ประกอบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ องค์ประกอบที่ 1. การผลิตบัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ที่ระบุว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายจะต้องผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนนักศึกษาจบการศึกษาในปีสุดท้าย และให้การสอบวัดสมรรถนะด้าน IT เป็นไปตามข้อกำหนดและตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ขั้นตอนการใช้งานแบบประเมินผลการทดสอบ สมรรถนะ โครงการการจัดอบรมและสอบทักษะทาง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5